หัวข้อ :การกำหนดรหัสวิชา
ในการกำหนดรหัสวิชาพื้นฐานหรือเพิ่มเติมของหลักสูตร 2544 กำหนด
ภาษาไทย ม. 4 เปิด 2 วิชาในปีการศึกษา 2544 คือ เทอม 1 และ 2 ได้กำหนดรหัสวิชาเป็น ท41101 ในรายวิชาพื้นฐานเทอมที่ 1 และ ท41102 ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานเทอมที่ 2
ส่วนในปีการศึกษา 2545 ม. 5 กำหนดเป็น ท42101
ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานเทอมที่ 1 และ ท42102 ในรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ม. 5 เทอม 2 ถูกต้องหรือไม่

ขอทราบรายละเอียดในการกำหนดรหัสวิชาของกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนแต่ละคนเลือกเรียน ว่ากำหนดเป็นปี หรือภาคเรียน ในช่วงข้นที่ 4


จาก สิริรัตน์  ไชยวงษ์ หน่วยงาน บึงกาฬ วันที่ 22/11/2547 10:49:52 IP 203.172.163.194
อ่านคำตอบ
คำตอบที่ 1
- ตามที่ยกตัวอย่างโรงเรียนเข้าใจถูกต้องแล้วครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มดังนี้

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
http://gened.moe.go.th/Abord/Course/Course.pdf

- การกำหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการใช้โปรแกรม Term'2544
http://gened.moe.go.th/document/view.asp?id=86

จาก webmaster วันที่ 22/11/2547 12:03:11  IP

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744